Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

regulamin Konkursu

dla zakochanych i przyjaciół organizowany przez Fundację Sfera

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook.com jest Fundacja Sfera. 

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia. Regulamin jest dostępny na stronie www.malopolskatour.pl.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • ETAP 1 – za pomocą portalu Facebook.com
  • ETAP 2 – na terenie miasteczka rowerowego Małopolska Tour w Starym Sączu w formie quizu

4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

6. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

7. Regulamin konkursu jest zgodny zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2O16 r. w sprawie przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 z2OO2 r. poz. t25


II. Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu może być para zakochanych, przyjaciół czy też kochających się osób (np. rodzic i dziecko), gdzie przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia, i  które zaakceptowały Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Jeżeli drugim Uczestnikiem w parze jest osoba niepełnoletnia zgodę na jej udział w konkursie musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.

3. Uczestnik oświadcza, że:

a) przynajmniej jedna osoba w parze jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie w tym do opublikowania wizerunku pary na telebimach, na terenie miasteczka rowerowego Małopolska Tour 

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook

 

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie są:

I MIEJSCE - lot balonem na rozgrzane powietrze dla dwóch osób, całodzienna wejściówka dla dwóch osób na Chochołowskie Termy

II MIEJSCE – nocleg w apartamencie dla 2 osób (bez wyżywienia) z wejściem do spa + całodzienna wejściówka dla dwóch osób na Chochołowskie Termy

III MIEJSCE - voucher na 150 zł na dowolny pobyt + 2 zestawy burgerów w Willa Żeglarska w Kluszkowcach

 

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy opublikować na portalu Facebook.com zdjęcie z jedną osobą towarzyszącą, która wyraziła na to zgodę, z rajdu rowerowego lub miasteczka rowerowego Małopolska Tour w Starym Sączu z oznaczeniem #malopolskatour2021 

2. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizator wybierze 3 zdjęcia; jego zdaniem najbardziej atrakcyjne. Ogłoszenie wyboru nastąpi poprzez opublikowanie wybranych zdjęć na telebimie na terenie Małopolska Tour w Starym Sączu i zaproszenie autorów zdjęć przez spikera na scenę.

3. Na scenie muszą pojawić się obie osoby widoczne na zdjęciu. W przypadku gdy na scenie pojawi się tylko jedna osoba lub nie pojawi się nikt – Organizator wybiera następne zdjęcie. Każda para ma 2 minuty od momentu pokazania zdjęcia na telebimie na pojawienie się na scenie.

4. Po przybyciu na scenę trzech par, spiker przeprowadza drugi etap Konkursu w formie quizu, który polega na zadaniu trzech pytań. Na pytanie odpowiedzi udziela para, której przedstawiciel jako pierwszy podniósł rękę. Jeżeli para odpowie poprawnie otrzymuje jeden punkt. Wygrywa para z większą liczbą zdobytych punktów.

5. W przypadku równej ilości punktów, spiker czyta dodatkowe pytanie, na które odpowiadają pary z taką samą ilością punktów.

2. Termin obowiązywania konkursu 29.09.2021 w godzinach 10:00 – 17:30

 

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. 

2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowanych zdjęć i tekstów dotyczących konkursu na portalu Facebook.com 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej)

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich

d) ingerują w mechanizm działania konkursu

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku

f) nie ukończyli 18 lat (przynajmniej 1 osoba z pary)

 

VII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi w biurze rajdu w dniu 29.08.2021 

2. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych dziecka/podopiecznego jest Fundacja Sfera z siedzibą przy ulicy Kasprowicza 4 w Rybniku (dalej: my).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa i uczestnictwa Twojego dziecka/podopiecznego w “Konkursie dla zakochanych i przyjaciół” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; - innym odbiorcom danych np. Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, czy instytucjom miejskim itp. jako podmiotom, które współfinansują wydarzenie.

4. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi (okres obowiązujący przy rozliczeniu dotacji).

5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. (e-mail: media@sferasportu.pl).

6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.

8. Jednocześnie informujemy, że Fundacja Sfera z siedzibą przy ulicy Kasprowicza 4 w Rybniku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie mają prawo do wykorzystania nieodpłatnego wizerunku uczestników w dokumentacji fotograficznej i wideo powstałej podczas odbywania się Konkursu dla celów promocyjnych w/w wydarzenia, w szczególności: mediach, publikacjach, plakatach, materiałach promocyjnych, relacjach wideo, a także na stronie internetowej.