Regulamin Małopolska Tour 2024

Proszowice

Turystyka rowerowa - zdjęcie ilustracyjne

Regulamin rajdu
MAŁOPOLSKA TOUR 2024
Edycja – Proszowice

1. Podstawowe informacje

Rajd Małopolska Tour to wydarzenie o charakterze rekreacyjnym – skierowane do miłośników jazdy na rowerze, pragnących aktywnie spędzić swój wolny czas.

1.1. Cele Małopolska Tour

 • Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu.
 • Rozwój idei rajdów rowerowych na terenie Małopolski.
 • Promowanie regionalnych tras turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem tras wchodzących w skład VeloMałopolska.
 • Popularyzacja oferty dla rowerzystów w regionie, opartej o dedykowaną im infrastrukturę i usługi, a także dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Małopolski.
 • Wzmacnianie wizerunku Małopolski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego dla rowerzystów.

1.2. Organizator

 • Stowarzyszenie B-Active
  32-640 Zator ul. Różana 16
  NIP: 5492450012, KRS: 0000717874
 • Strona internetowa: malopolskatour.pl
 • E-mail: kontakt@malopolskamtb.pl

1.3. Termin i miejsce

 • 23 czerwca 2024 r.
 • Proszowice – Teren MOSiR, ul. Parkowa

2. Rejestracja uczestników

a) Rejestracja uczestnika może być dokonana drogą internetową poprzez stronę malopolskatour.pl (z wykorzystaniem platformy do obsługi zapisów dostartu.pl).

b) Organizator dopuszcza rejestrację telefoniczną uczestników ze specjalnymi potrzebami pod numerem telefonu: 734 095 146.

c) Rejestracja uczestników będzie również możliwa w dniu wydarzenia – bezpośrednio w Biurze Rajdu – zgodnie z godzinami podanymi w harmonogramie wydarzenia.

d) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia uczestnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

e) W przypadku uczestników niepełnoletnich – rejestracji dokonuje rodzic lub opiekun prawny, który jednocześnie wypełnia formularz zgody na start uczestnika niepełnoletniego.

f) Zgłoszenia internetowe uczestników możliwe są do 21 czerwca 2024 (do godz. 23.59).

g) Uczestnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

3. Opłaty

3.1. Zasady ogólne

a) Płatności za start można dokonywać przelewem elektronicznym podczas elektronicznej rejestracji uczestnika z wykorzystaniem platformy dostartu.pl lub gotówką w Biurze Rajdu (płatność w Biurze Rajdu możliwa jest wyłączeniu w dniu wydarzenia).

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu.

3.2. Cennik

a) Opłata startowa za pojedynczego uczestnika wynosi 10 zł.

b) Opłata obowiązuje zarówno uczestników rajdu jak i wyścigów Kids Race (przy czym możliwa jest jednoczesna rejestracja dziecka zarówno na rajd oraz wyścigi Kids Race – obowiązuje wtedy pojedyncza opłata startowa).

3.3. Zwroty oraz przeniesienie opłaty wpisowe

a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły rajdu.

b) Płatności tytułem uczestnictwa w rajdzie oraz wyścigach Kids Race nie podlegają zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia opłaty na inną osobę.

3.4. Faktury

a) Faktury wystawiane są na życzenie nabywcy do 15 dni od daty dokonania wpłaty.

b) W przypadku chęci otrzymania faktury, w procesie rejestracji elektronicznej należy podać NIP nabywcy.

c) Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: kontakt@malopolskamtb.pl przesyłając pełne dane nabywcy oraz potwierdzenie dokonania płatności.

4. Uczestnictwo w rajdzie

Wydarzenie przeprowadzone będzie według programu szczegółowego opublikowanego za pośrednictwem strony www.malopolskatour.pl

4.1. Zasady ogólne

a) W rajdzie mogą wziąć udział uczestnicy w każdym wieku.

b) Każdy uczestnik rajdu powinien być zarejestrowany na zasadach opisanych w niniejszych Regulaminie.

c) Uczestnicy w wieku poniżej 14 lat dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica, opiekuna prawnego lub wskazanego przez nich innego opiekuna.

d) Przed startem rajdu każdy z uczestników zobowiązany jest odebrać numer startowy w Biurze Rajdu (w przypadku uczestników niepełnoletnich dokonują tego rodzice lub opiekunowie prawni). Numer startowy należy zamocować na kierownicy roweru w widoczny sposób.

e) Każdy uczestnik rajdu Małopolska Tour ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem rajdu, a także w trakcie rajdu przez obsługę i służby zabezpieczające wydarzenie.

f) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

g) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody. W przypadku uczestników niepełnoletnich, odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody spowodowane przez swoich podopiecznych ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

h) Uczestnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie rajdu.

i) Start w rajdzie Małopolska Tour możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu).

j) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

k) Zgłaszając uczestnictwo w rajdzie uczestnik (lub jego rodzic / opiekun prawny) oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie uczestnik ocenił stopień swoich możliwości fizycznych oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w rajdzie.

4.2. Przebieg rajdu oraz bezpieczeństwo

a) Uczestnik ma prawo startu tylko na jednym dystansie.

b) Start poszczególnych dystansów odbywa się osobno zgodnie ze szczegółowym programem wydarzenia.

c) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi rajdu będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

d) Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby porządkowe w godzinach od 11.00 do 14.00.

e) W trakcie rajdu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 734 095 145.

f) W przypadku wycofania się z rajdu (w trakcie jego trwania) uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi tego faktu – osobiście w Biurze Rajdu lub smsem pod numerem:
734 095 146.

g) Każdy uczestnik rajdu zobowiązani są do jazdy na sprawnym rowerze oraz w kasku.

h) Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

i) Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

j) Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

k) Uczestnicy rajdu zobowiązani są do poruszania się z prędkością nie większą niż 20 km/h.

l) Uczestnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 10 lat, zobowiązani są posiadać ważną kartę rowerową.

m) Uczestnikom zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

5. Świadczenia dla uczestników

Uczestnicy Małopolska Tour 2024 otrzymują:

 • pakiet startowy* (w tym pamiątkowy t-shirt, chustę, plecako-worek)
 • pamiątkowy medal na mecie*,
 • wodę,
 • posiłek regeneracyjny,
 • przejazd oznakowaną trasą,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • możliwość wzięcia udziału w konkurach z atrakcyjnymi nagrodami.

*Organizator zapewnia pakiety startowe oraz pamiątkowe medale w limicie 1000 sztuk.

6. Dystanse

Podczas rajdu Małopolska Tour będą dostępne trzy dystanse: GIGA, MEGA oraz FAMILY.

Dystans / orientacyjna długość trasy:

 • Giga / 30 km
 • Mega / 20 km
 • Family / 10 km

O wyborze dystansu uczestnicy decydują w dniu wydarzenia, ustawiając się w wybranym sektorze startowym (osobnym dla każdego z dystansów).

7. Ramowy harmonogram godzinowy

 • 8.00 – 11.00 – wydawanie numerów startowych oraz pakietów dla uczestników wydarzenia, rejestracja w biurze rajdu.
 • 11.00 – start rajdu
 • 14.00 – zamknięcie trasy rajdu
 • 14.00 – 16.30 – wyścigi dla dzieci Kids Race
 • 17.00 – 18.00 – pokazy, animacje, konkursy z nagrodami
 • 18.00 – 20.30 – część muzyczna w tym koncert gwiazdy wieczoru

8. Informacje dodatkowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym uczestników rajdu Małopolska Tour (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Rajdu i stronie internetowej malopolskatour.pl).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wydarzenia lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.

c) W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania rajdu w trakcie jego trwania. Informację o przerwaniu rajdu uczestnicy otrzymają za pośrednictwem wiadomości SMS (na numer podany w trakcie zgłoszenia), a także za pośrednictwem obsługi wydarzenia na trasie rajdu.

d) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady Fair Play.

e) Organizator ma możliwość zorganizowania dodatkowych konkursów dla uczestników wydarzenia oraz wręczenia nagród specjalnych na zasadach, które zostaną opisane w ramach załącznika do niniejszego Regulaminu (Warunki i zasady konkursów dla uczestników wydarzenia).

f) W przypadku wystąpienia obowiązku podatkowego – co ma związek z nagrodami, które Organizator przekaże uczestnikom wydarzenia – uregulowanie należnego podatku jest po stronie Organizatora.

g) Organizator zapewnia przeszkolony personel do pomocy osobnom ze specjalnymi potrzebami. W przypadku konieczności zapewnienia tłumacz języka migowego, należy wcześniej poinformować Organizatora o takiej potrzebie pod numerem telefonu 734 095 146.

Załączniki do Regulaminu:

1. Regulamin wyścigów dla dzieci KIDS RACE
2. Polityka prywatności
3. Formularz zgody