Konkurs
Wkręć się w Małopolskę

Regulamin konkursu

Ścieżki rowerowe na terenie Małopolski - zdjęcie ilustracyjne

Regulamin konkursu
Wkręć się w Małopolskę

 

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wkręć się w Małopolskę” (zwany dalej „Konkursem”). Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie B-Active, 32-640 Zator ul. Różana 16, NIP: 5492450012, KRS: 0000717874.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 23 czerwca 2024 r. do 01 września 2024 r.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział drużyny, w których co najmniej jedna osoba jest pełnoletnia. Drużyna to co najmniej 2 osoby.
 2. Każda drużyna musi posiadać swój numer konkursowy. Numerem konkursowym jest:

  • Numer startowy, który uczestnicy rajdu otrzymują podczas Małopolska Tour w Proszowicach lub pobrane ze strony malopolskatour.pl oznaczenie konkursowe (do samodzielnego wydruku)
  • Numer, który można otrzymać rejestrując się bezpłatnie do udziału w konkursie w biurze zawodów podczas wydarzenia Małopolska Tour w Proszowicach

 3. Zadaniem drużyn jest odwiedzenie i zrobienie zdjęcia przy przynajmniej pięciu różnych Miejscach Przyjaznych Rowerzystom (MPR) w województwie małopolskim oraz na co najmniej jednej trasie wchodzącej w skład sieci VeloMałopolska.
 4. Na zdjęciu widoczna musi być cała drużyna wraz z numerem startowym lub kartą konkursową oraz oznakowany MPR, a w przypadku tras VeloMałopolska – znak jednej z tras. Zdjęcia należy przedstawić w formie cyfrowej (w telefonie lub aparacie cyfrowym) lub jako wywołane wydrukowane zdjęcie. 
 5. 5. Na wszystkich zdjęciach musi być ten sam numer konkursowy / karta konkursu oraz ta sama drużyna.
  • Link do strony z listą i mapą Miejsc Przyjaznych Rowerzystom: https://narowery.visitmalopolska.pl/miejsca-przyjazne-rowerzystom

  • Link do strony z mapą sieci tras VeloMałopolska: https://narowery.visitmalopolska.pl/velomalopolska-o-projekcie

 6. Nagrody specjalne w postaci PowerBanku otrzyma każda drużyna spełniająca w/w warunki, wyłącznie podczas wydarzenia Małopolska Tour w Kluczach 01.09.2024 r., po wcześniejszej weryfikacji zdjęć i numeru startowego w biurze zawodów przez specjalnie powołaną komisję do godziny 17.00.
 7. 5 drużyn, które odwiedzą i udokumentują wizytę w największej liczbie MPR-ów, weźmie udział w finale polegającym na odpowiadaniu na pytania na scenie. Drużyna, która zna dobrą odpowiedź na pytanie zgłasza się podnosząc rękę w górę. Jeśli odpowie prawidłowo najwięcej razy spośród 10 pytań zadanych przez spikera, wygrywa nagrodę główną – rower marki Orbea. W przypadku remisu spiker zada jedno dodatkowe pytanie.
 8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Nagroda

 1. Nagrodą główną w konkursie jest rower Orbea Alma H20 o wartości 6699,00 zł.
 2. Organizator pokrywa koszt podatku od nagród pod warunkiem udzielenia danych przez zwycięzcę konkursu.
 3. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody np. pakiety materiałów promocyjnych, rodzinne vouchery do parków rozrywki lub parków wodnych.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej malopolskatour.pl oraz Biurze Rajdu Małopolska Tour 2024.
 3. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnik ma możliwość wniesienia reklamacji dotyczącej wyników konkursu bezpośrednio do Organizatora pod adresem: kontakt@malopolskamtb.pl
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Informacje dodatkowe

Wzór oznaczenia Miejsca Przyjaznego Rowerzystom

Wzór oznaczenia tras wchodzących w skład VeloMałopolska

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie B-Active (32-640 Zator ul. Różana 16) (NIP: 5492450012, KRS: 0000717874).
  Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres kontakt@malopolskamtb.pl lub drogą pocztową: 32-640 Zator ul. Różana 16
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane jedynie w celu organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców, a także przekazania nagród (zgodnie z Regulaminem konkursu).
 3. Dane osobowe uczestnika konkursu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim jedynie z celu rozliczenia ze zlecenia przeprowadzenia konkursu oraz informacji o wydanych nagrodach.
 4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
 6. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.