Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

Małopolska Tour

regulamin

RAJD ROWEROWY – MAŁOPOLSKA TOUR 2021

I. Cel imprezy:

1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.

2. Propagowanie zdrowego trybu życia.

3. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i historycznymi Wadowic i okolic.

 

II. Organizatorzy Imprezy:

Organizatorem imprezy Małopolska Tour 2021 Wadowice jest Fundacja Sfera zarejestrowana przy ulicy Kasprowicza 4, 44-200 Rybnik, www.sferasportu.pl, tel. 515 181 239, e-mail: media@sferasportu.pl.

Organizatorem rajdu rowerowego – przejazdu uczestników po trasach - jest Małopolski Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-971 Kraków, www.mzkol.pl, tel. 695 269 696, e-mail: marek.kosicki@mzkol.pl

Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu rowerowego – przejazdu po trasach - jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki, tel. 695 269 696.

 

III. Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się dnia 12 września 2021 r. (niedziela) w Wadowicach – biuro rajdu, baza rajdu, start i meta na Stadionie Miejskim, ul. Na Błonie 2.

Wydawanie pakietów startowych od godz. 10.00.

Start Rajdu na trasę MINI o godz. 12.00, na trasy MIDI i MAXI o godz.12.30.

 

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower - zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).

2.Udział w rajdzie jest bezpłatny.

3. Do udziału w rajdzie przyjętych zostanie 1 000 uczestników wg kolejności zapisów na portalu zapisowym www malopolskatour.pl.

4. Dodatkowo zakwalifikowanych uczestników obowiązuje zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego.

5. Uczestnicy rajdu otrzymują w Biurze Rajdu na własność numer startowy, który muszą umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.

6. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby - prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (do pobrania na portalu zapisowym) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun podpisujący oświadczenie.

7. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

8. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji, straży lub organizatora.

9. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu  w żadnej postaci.

10. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.

11. Trasy rajdu prowadzą po drogach asfaltowych, ścieżkach rowerowych żwirowych oraz drogach szutrowych i gruntowych – nie dla rowerów „wyścigowych”. Trasa MINI jest płaska, zaś trasy MAXI i MIDI są trasami górskimi z długimi podjazdami i stromymi zjazdami. Wymagają dobrej kondycji i sprawnego roweru (przerzutki, bardzo dobre 2 hamulce). Na starcie nie trzeba deklarować nazwy trasy na którą się jedzie, a decyzję można zmienić już w czasie jazdy (np. gdy jest zbyt ciężko lub zbyt łatwo).

12. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora. Może powrócić do bazy samodzielnie lub zaczekać na pojazd „Koniec Rajdu”, który jedzie trasą MAXI. W razie kłopotów telefon 695 269 696 – jest umieszczony na numerze startowym.

13. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).

14. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne uprawnienia.

15. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.

16. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

 

V. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie na portalu zgłoszeniowym: www.malopolskatour.pl. Odbiór pakietu startowego przez potwierdzonych uczestników w Biurze Rajdu na Błoniach przy Ołtarzu Papieskim w godz. 10.00 – 11.45. Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania na portalu zgłoszeniowym lub w dniu rajdu w Biurze Rajdu).

2. W dniu rajdu zarejestrowany i pełnoletni Uczestnik musi potwierdzić swój udział w biurze zawodów podpisując listę startową wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu i oświadczenia, a uczestnik niepełnoletni dostarczyć oświadczenie ze zgodą na start w rajdzie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego będące załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub któregoś z punktów Regulaminu Uczestnik nie jest dopuszczony do startu w Rajdzie.

 

VI. Zasady bezpieczeństwa:

1) Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

2) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.

3) Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym – harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.

4) Trasę należy pokonać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.15.00.

5) Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd Rowerowy, Koniec Rajdu, Ambulans.

6) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:

1) Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926     j.t. ze zm) jest Małopolski Związek Kolarski, 31-971 Kraków, Os. Zielone 25.

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

3) Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych.

4) Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt VII odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu:

a) podczas zapisu online na stronie internetowej www.malopolskatour.pl

b) podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem w rajdzie

 

VIII. Świadczenia od Organizatora:

1. udział w rajdzie jest bezpłatny

2. bezzwrotny numer startowy

3. mapka trasy z objaśnieniami

4. pamiątkowy medal

5. koszulka rajdowa

6. oznakowane trasy

7. opieka medyczna i ratownicza

8. gorący posiłek oraz woda mineralna

9. piknik sportowy, konkursy, pokazy rowerowe

10. bufet owocowy dla dzieci na trasie MINI 2

  

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PROGRAM I TRASA RAJDU ROWEROWEGO

Program  rajdu rowerowego

Stadion Miejski Skawa Wadowice – biuro Rajdu, start i meta Rajdu

10:00– 12:00 – Wydawanie pakietów startowych: numeru, bonu na posiłek, mapki i koszulki 12:00 – Start Rajdu na trasę MINI

12:30 – Start Rajdu na trasy MAXI i MIDI

13.00 – 15.00 – Przyjazd na metę na Stadion

13.00 – 19.00 – Posiłek, piknik rowerowy, gry i konkursy z nagrodami, pokazy rowerowe

19.00 – Rozpoczęcie koncertu

22.00 – Zakończenie imprezy

Trasa MAXI (31 km): Stadion Miejski – ul. Na Błonie – ul. Polna – ul. Gotowizna – przecięcie DK 28 –

           ul. Niwy – Al. Wolności – ul. Karmelicka – Chocznia – ul. Kościelna – ul. Biała Droga

           200 m szuter przez las – zjazd na mostek – Os. Pod Lasem – ul. Główna –

           ul. Kościelna – ul.Góralska – Zawadka – Gorzeń Górny – Ponikiew – Świnna Poręba

          przejazd pod estakadą DK 28 – Gołębiówka – Jaroszowicka Góra – Jaroszowice -

          most na Skawie – ścieżka rowerowa wzdłuż DK 28 – ul. Na Błonie -  Stadion

          Miejski

 

Trasa MIDI  (21 km):

          Stadion Miejski – ul. Na Błonie – ul. Polna – ul. Gotowizna – przecięcie DK 28 –

           ul. Niwy – Al. Wolności – ul. Karmelicka – Chocznia – ul.Góralska – Zawadka –

           Gorzeń Górny – Ponikiew – Świnna Poręba - przejazd pod estakadą DK 28 –

           Gołębiówka – Jaroszowicka Góra – Jaroszowice -  most na Skawie – ścieżka

           rowerowa wzdłuż DK 28 – ul. Na Błonie -  Stadion Miejski

 

Trasa MINI  (10 km)

Stadion Miejski – ul. Na Błonie – ścieżka rowerowa wzdłuż DK 28 – postój bufet owocowy – ścieżka rowerowa wzdłuż DK 28 – powrót drogą asfaltową wzdłuż Skawy – ścieżka rowerowa wzdłuż DK 28 – ul. Na Błonie – Stadion Miejski

 

CZASOWY PLAN PRZEJAZDU (orientacyjny)

12.00 – 12.30  - Stadion Miejski - Start

12.40 – 13.40  – Chocznia kościół

12.45– 14.00  - Zawadka

13.00 – 13.15 – Ponikiew

            13.15 – 14.30 – Gołębiówka

13.30 - 14.40 – Jaroszowicka Góra

12.10 – 14.45 – Zbywaczówka

13.00 – 15.00 – Stadion Miejski – Meta