Regulamin Małopolska Tour 2024

Proszowice

Turystyka rowerowa - zdjęcie ilustracyjne

Regulamin rajdu
MAŁOPOLSKA TOUR 2024
Edycja – Proszowice

Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Polityka Prywatności dostarcza Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi, ale też o prawach jakie posiadasz.

Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Stowarzyszenie B-Active jest administratorem i przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadkach, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł, za wyjątkiem danych osobowych pracowników oraz przetwarzanych w ramach umów powierzenia.

Polityka prywatności opisuje m.in. zasady postępowania z danymi osobowymi uczestników wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie B-Active.

Niniejsza polityka jest załącznikiem do Regulaminu rajdu Małopolska Tour.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie B-Active (32-640 Zator ul. Różana 16) (NIP: 5492450012, KRS: 0000717874).

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres kontakt@malopolskamtb.pl lub drogą pocztową: 32-640 Zator ul. Różana 16

2. Podstawa przetwarzania danych i cel

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda uczestnika rajdu Małopolska Tour na przetwarzanie danych – potwierdzana pisemnie lub elektronicznie. Dane są zbierane w celu sprawnej organizacji imprezy sportowej pod nazwą Małopolska Tour.

3. Zbieranie danych

Zakres zbieranych danych i ich wykorzystanie obejmuje:

a) Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby rejestracji uczestnika, kontaktu w celach organizacyjnych, kontaktu w razie wypadku na trasie, a także w celu zgłoszenia do ubezpieczenia uczestnika rajdu (każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem NNW). Dodatkowo dane kontaktowe mogą zostać również użyte w przypadku zgłoszenia do jednego z konkursów organizowanych w ramach rajdu.

b) Imię, nazwisko, miejscowość, płeć, data urodzenia – dane zbierane na potrzeby prowadzenia klasyfikacji uczestników oraz właściwego przeprowadzenia startu rajdu (listy startowe, przydział do kategorii wiekowych). Dane będą publikowane w postaci elektronicznej oraz drukowanej.

c) Imię, nazwisko, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby przesłania powiadomień do uczestników wydarzenia (w tym istotnych komunikatów organizacyjnych).

d) Wizerunek uczestnika – dane zbierane na potrzeby dokumentacji wydarzenia w postaci zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z uczestnikiem. Wizerunek może być publikowany na stronie internetowej Organizatora rajdu Małopolska Tour, na stronach partnerów i sponsorów, w serwisach społecznościowych, materiałach drukowanych oraz w mediach.

4. Udostępnianie danych

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, poczty elektronicznej oraz numeru telefonu mogą być udostępnione innym odbiorcom lub grupom odbiorców wyłącznie w celach związanych ze współorganizacją rajdu Małopolska Tour (rejestracja uczestników, obsługa biura rajdu, ubezpieczenie, obsługa medyczna, odbiór i realizacja nagród lub pakietów startowych). Zakres udostępniania danych każdorazowo jest objęty umową między administratorem danych i odbiorcą danych. Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Pozyskane dane nie będą przekazywane do państw nie będących członkami Unii Europejskiej, a tym samym tych, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe zawarte w punktach 3.a oraz 3.c będą przechowywane przez cały okres posiadania przez uczestnika rajdu Małopolska Tour konta w systemie dostartu.pl. Dodatkowo o których mowa w punktach 3.b oraz 3.d będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez uczestnika, co precyzuje pkt. 8 polityki prywatności.

6. Zgoda na przetwarzanie danych

Podanie danych objętych niniejszą Polityką prywatności oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w rajdzie Małopolska Tour.

7. Dostęp do danych

Uczestnik rajdu Małopolska Tour ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

8. Cofnięcie zgody

Uczestnik rajdu Małopolska Tour jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.