Regulamin Małopolska Tour 2024

Zasady konkursu Małopolska Tour - Proszowice

Małopolska Tour 2024 - Proszowice - 23 czerwca

Zasady konkursu Małopolska Tour – Proszowice

 
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Małopolska Tour-Proszowice” (zwany dalej „Konkursem”). Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie B-Active, 32-640 Zator ul. Różana 16, NIP: 5492450012, KRS: 0000717874.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 23 czerwca 2024.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie drużyny, w których co najmniej jedna osoba jest uczestnikiem rajdu Małopolska Tour 2024 (zarejestrowanym zgodnie z zasadami Regulaminu wydarzenia).
 2. Drużyna to co najmniej 2 osoby, przy czym co najmniej jedna musi być pełnoletnia.
 3. Weryfikacja uprawnionych do udziału w konkursie następuje na podstawie numeru startowego, który otrzymują wszyscy uczestnicy rajdu Małopolska Tour 2024.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów.

  a) W pierwszym etapie zadaniem drużyn jest odczytanie znaków umieszczonych na trasie rajdu, które złożą się w hasło konkursowe. Znakami będą cyfry oraz litery umieszczone oznaczeniach kierunkowych, prowadzących po trasie rajdu (kolorowe naklejki z hasłem Wkręć się w Małopolskę).
  Po przybyciu na metę uczestnicy konkursu powinni zgłosić się do Biura Rajdu, gdzie będą mogli podać odczytane na trasie hasło. Prawidłowa odpowiedź skutkuje otrzymaniem specjalnej naklejki, którą uczestnik umieści na swoim numerze startowym. Naklejki będą wydawane do godziny 17.00.

  b) Drugi etap konkursu odbędzie się o godz. 17:45 pod sceną główną.
  Aby wziąć udział w drugim etapie należy stawić się pod sceną wraz z numerem startowym opatrzonym specjalną naklejką świadczącą o zaliczeniu pierwszego etapu. Następnie spiker ogłosi specjalne zadanie dla uczestników konkursu. Drużyny, które jako pierwsze je wykonają przejdą do trzeciego – finałowego etapu. Do finału przechodzi maksymalnie 5 najlepszych drużyn.

  c) Trzeci etap będzie polegał na odpowiadaniu na pytania na scenie. Drużyna, która zna dobrą odpowiedź na pytanie zgłasza się podnosząc rękę w górę. Jeśli odpowie prawidłowo najwięcej razy spośród 10 pytań zadanych przez spikera wygrywa nagrodę główną – rower marki Orbea. W przypadku remisu spiker zada jedno dodatkowe pytanie.

 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Nagroda

 1. Główną nagrodą w konkursie jest rower Orbea Alma H20 o wartości 6699,00 zł.
 2. Organizator pokrywa koszt podatku od nagrody głównej pod warunkiem udzielenia danych przez zwycięzcę konkursu.
 3. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody np. pakiety materiałów promocyjnych, rodzinne vouchery do parków rozrywki lub parków wodnych.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej malopolskatour.pl oraz w Biurze Rajdu Małopolska Tour 2024.
 3. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnik ma możliwość wniesienia reklamacji dotyczącej wyników konkursu bezpośrednio do Organizatora pod adresem: kontakt@malopolskamtb.pl.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie B-Active (32-640 Zator ul. Różana 16) (NIP: 5492450012, KRS: 0000717874).

  Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres kontakt@malopolskamtb.pl lub drogą pocztową: 32-640 Zator ul. Różana 16

 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane jedynie w celu organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców, a także przekazania nagród (zgodnie z Regulaminem konkursu).
 3. Dane osobowe uczestnika konkursu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim jedynie z celu rozliczenia ze zlecenia przeprowadzenia konkursu oraz informacji o wydanych nagrodach.
 4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
 6. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.