Regulamin Małopolska Tour 2024

Proszowice

Turystyka rowerowa - zdjęcie ilustracyjne

Regulamin wyścigów dziecięcych Kids Race
w ramach Małopolska Tour 2024

 
Regulamin wyścigów dziecięcych stanowi załącznik do regulaminu rajdu Małopolska Tour 2024 i określa sposób startu dzieci w ramach wyścigów dziecięcych.

1. Podstawowe informacje

Cele wyścigów dziecięcych:

 • promocja sportowej rywalizacji Fair Play,
 • poprawa kondycji fizycznej uczestników wyścigu,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • nauka sportowej rywalizacji od najmłodszych lat.

2. Rejestracja uczestników

a) Rejestracja uczestnika może być dokonana drogą internetową poprzez stronę malopolskatour.pl (z wykorzystaniem platformy do obsługi zapisów dostartu.pl).

b) Organizator dopuszcza rejestrację telefoniczną uczestników ze specjalnymi potrzebami pod numerem telefonu: 734 095 146.

c) Rejestracja uczestników będzie również możliwa w dniu wydarzenia – bezpośrednio w Biurze Rajdu – zgodnie z godzinami podanymi w harmonogramie wydarzenia.

d) Zgłoszenia internetowe uczestników możliwe są do 21 czerwca 2024 (do godz. 23.59).

e) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

f) Formularz zgłoszeniowy zawiera zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w wyścigach dziecięcych.

g) Rodzic lub opiekun prawny dokonujący zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

3. Opłaty

a) Opłata startowa za pojedynczego uczestnika wynosi 10 zł.

b) Opłata obowiązuje zarówno uczestników rajdu jak i wyścigów Kids Race (przy czym możliwa jest jednoczesna rejestracja dziecka zarówno na rajd oraz wyścigi Kids Race – obowiązuje wtedy pojedyncza opłata startowa).

4. Charakter wyścigów dziecięcych

a) Wyścigi dziecięce mają charakter sportowej zabawy, podczas której nie będzie prowadzona klasyfikacja.

b) Wszyscy uczestnicy po dotarciu na metę otrzymają pamiątkowy medal oraz nagrodę.

c) Każdy uczestnik może odebrać w Biurze Zawodów pamiątkowy dyplom za uczestnictwo.

5. Kategorie wiekowe

Uczestnicy wyścigów dziecięcych podzieleni są na kategorie wiekowe zgodnie z poniższą tabelą:

KATEGORIA / Rok urodzenia:

 • ROWERKI BIEGOWE do 4 lat ( – 2020)
 • do 4 lat (dziewczynki) ( – 2020)
 • do 4 lat (chłopcy) ( – 2020)
 • 5-6 lat (dziewczynki) (2019-2018)
 • 5-6 lat (chłopcy) (2019-2018)
 • 7-8 lat (dziewczynki) (2017-2016)
 • 7-8 lat (chłopcy) (2017-2016)

a) Uczestnicy startują wyłącznie w jednej kategorii wiekowej. W przypadku uczestników, którzy spełniają warunki dwóch lub więcej kategorii o przypisaniu tylko do jednej z nich decyduje rodzic lub opiekun prawny zgłaszający dziecko.

b) Organizator zastrzega możliwość zmian powyższych kategorii, w tym rozdzielenia lub połączenia danej kategorii wiekowych w zależności od frekwencji.

6. Trasa

a) Długość trasy jest dopasowana do wieku i możliwości fizycznych uczestników.

b) Trasa znajduje się na terenie miasteczka wydarzenia, a dystans do pokonania przez uczestników zawiera się w przedziale od 100 do 2000 metrów.

c) Trasa będzie oznakowana oraz zabezpieczona przez służby porządkowe Organizatora.

7. Zasady uczestnictwa

a) Każdy uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.

b) Start uczestnika możliwy jest jedynie po dokonaniu poprawnej rejestracji i wniesieniu opłaty startowej.

c) Każdy uczestnik powinien posiadać numer startowy wydawany przez Biuro rajdu.

d) Uczestnicy zobowiązani są startować w kaskach rowerowych (brak kasku wiąże się z uniemożliwieniem startu dziecka w wyścigu).

e) Start dzieci na rowerkach biegowych możliwy jest wyłącznie w najmłodszej kategorii wiekowej.

f) O miejscu i godzinach startu każdej kategorii wiekowej Organizator poinformuje przez wydarzeniem.

g) W trakcie wyścigu rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu startu / mety.

h) Organizator dopuszcza obecność opiekunów na starcie i trasie wyścigu, a także w pobliżu trasy, jednak ich obecność nie powinna wpływać na wyniki rywalizacji. Zabrania się tarasowania drogi przejazdu innym zawodnikom, popychania i ciągnięcia zawodników oraz innego zachowania odbiegającego od zasad Fair Play.

i) Priorytetem w wyścigach dziecięcych jest dobra zabawa i zdrowa rywalizacja, a także stosowanie zasad Fair Play zarówno przez uczestników jak i rodziców / opiekunów prawnych. Zabrania się blokowania innych uczestników wyścigu, popychania oraz używania słów uznanych za niecenzuralne.

8. Informacje dodatkowe

a) Wyścigi dziecięce będą rozgrywane 23 czerwca 2024 roku (niedziela) w godzinach 14.00 – 16.30.

b) Szczegółowy program godzinowy wyścigów zostanie opublikowany na stronie internetowej malopolskatour.pl.

c) Na miejscu wyścigu dostępna będzie pomoc medyczna.

d) Uczestnicy wyścigów dziecięcych objęci są ubezpieczeniem NNW.

e) Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody spowodowane przez swoich podopiecznych.

f) W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania wyścigu w trakcie jego trwania lub jego wcześniejszego odwołania.

g) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.